Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

Мин яратам был тормошто

Опубликовано: 25 января 2012 'Баш?ортостан' г?зите12 ?инуар, 2012 йылhttp://www.bashgazet.ruБик к?п рухи ?омарт?ылар?ы ?а?лай был т?б?к. Ошо ер?? й?ш?г?н ??м ?? хал?ына тер?к бул?ан с?с?нд?р ри??й?тт?р?? йылы ??? мен?н и?к? алына. Бигер?к т? халы? ижадына ??т?нл?к бир?л?р Европа мен?н Азия сикт?ш бул?ан районда й?ш??се кешел?р. Баш?орт халы? йыр?арын ю?ары профессиональ ким?лд? баш?арып, уны донъя?а таныт?ан с?хн? о?талары ?ына ни тора! Учалы районында тыуып ??еп, баш?орт йыр с?н??тен я?ы бейеклекк? к?т?рг?н ш?хес, Р?с?й?е? ??м Баш?ортостанды? халы? артисы, республикабы??ы? Салауат Юлаев исеменд?ге д??л?т премия?ы лауреаты, За?ир Исм??илев исеменд?ге ?ф? д??л?т с?н??т академия?ы профессоры Фл?р? Килдей?рова ха?ында ???ем. Ошо к?нд?р?? к?рк?м юбилейын билд?л??се с?хн? о?та?ы мен?н тормош ??м ижад асылы ха?ында ??г?м?бе??е т??дим ит?бе?.— Фл?р? апай, ва?ыт у?ыу?а ?арама?тан, тауышы?ы??ы? к?с? ?ис к?мем?й. Быны? ?с?н Ф?ри?? ?удашева к?н ?айын ?айма? эск?н, ти??р. Б?лки, ?е? ?? нинд?й?ер алым ?уллана?ы?ы??ыр?— Ю?. Мине? улайт?аным булманы. Тауышты? ?а?ланып киле?е ??л?штерелг?н вокаль техника?а б?йлелер. Заманында я?шы педагог Рима Юлдашбаева-Мусинаны? у?ыусы?ы булыу б?хете тей?е. Н?? уны? вокаль м?кт?бен ?те?ем х??ерге ва?ытта тауышымды, тембрымды ю?алтма??а булышлы? ит?. Икенсе я?тан, ??ем алып бар?ан педагогик эшм?к?рлекте? д? ???ми?те ?ур. Буласа? профессиональ йырсылар?а белем бирг?нд? йырламай тороп булмай бит.— Репертуары?ы??ы? к?пселек ?л?ш?н халы? йыр?ары т?шкил ит?. ? бит уны ??р кем д? тейешле ким?лд? баш?ара алмай...— ?г?р мо? кешене? к??еленд? бар ик?н, у?а бер ни ?? к?рт? була алмай. ? инде уны? нинд?й ким?лд? баш?арылыуы — б?т?н м?сь?л?. Й?р?кт?н йырла?ан са?та к??еле?де бушата?ы?, тормошто? ы?ы-зы?ы?ын онота?ы?. Шатлы?лы ла, ?ай?ылы ла м?лд?р?? йыр — бе??е? то?ро юлдашыбы?. Балаларым ?ай?ы бер са?та аптырап та ?уя. “Ин?й, ни?? к?йефе? б?т?? йырлай башлай?ы??” — ти??р. К?р??е?, хал?ыбы??ы? йыр?ары насар хис-той?олар?ы, ауыр уй?ар?ы к??елемд?н сы?ара. ?ыйын ва?ыттар?а йырлап еб?рг?не?де ?и?м?й ?? ?ала?ы?, ул ??ен?н-??е килеп сы?а.Баш?орт халы? йыр?ары тормошомда ??м ижадымда ифрат ?ур урынды бил?й. ?ы??а ??мерле, шулай у? к??ел асыу ?с?н баш?арыл?андар?а ?ис ?асан да ??т?нл?к бирм?нем. Ни??лер баш?орт йыр с?н??тене? а?ыл ынйыларынан ?у?, ва?-т?й?к мен?н эш итке килм?й. Эстрада ???рен? тотон?ам да, т?? сиратта уны? м???н??ене? т?р?нлеген?, к?й?н?? д? отошло ик?нлеген? и?тибар ит?м.Халы? йыр?арын профессиональ баш?арыусылар?а килг?нд?, бе??е алыштырырлы?, к?рк?м милли с?н??т традицияларын дауам итерлек й?шт?р булыуы ?ыуандыра. Тим?к, баш?орт мо?о тынмаяса?.— Баш?ортостанды? ете м??жиз??ен билд?л?г?нд? ?пк?ге??е белдерг?йнеге?...— Эйе. Ул ?пк?м ?ле л? бар. Республикабы??ы? м??жиз?л?ре ара?ында ?урай ??м о?он к?йг? айырым урын бирелде. ?ис шик?е?, улар ике?е л? хал?ыбы??ы? ?орурлы?ы. ? бит уйлап ?ара?а?, ?урай?ан тыш о?он к?й?? к?? алдына килтереп буламы ?у??! Быуаттар буйына ата-бабаларыбы? милл?тебе?г? хас о?он к?й?? ?урай?а уйна?ан да?а. Мине?с?, к?й??? — ?урай?ы, ? ?урай?ы? о?он к?й?? к?? алдына килтере? м?мкин т?гел. ?йтер фекеремде а?ла?ан?ы?ы??ыр, ошо ике м??жиз?не л? ?урай итеп ал?анда, баш?орт халы? йырына ла урын булыр ине. Т?пт?н уйланылмау ар?а?ында еб?релг?н хатаны т???терг? к?р?к. ?ле л? ?у? т?гел.— Ижадта у?ыш е?ел бирелм??е ??р кемг? м??л?м.— Кешег? был донъяла ?р??р?е яулау е?елд?н бирелм?й. Тын?ы?ы? э?л?не???р, камиллы??а ынтылыу ?ына т?рл? я?лап ??е?г? килтер?. Талант ??е ген? у?ыш?а илт? алмай. Тормошта нинд?й ген? са?тар булмай! Башы?ды т?б?н эйм??к?, ал?а атлау?ан ту?тама??а к?р?к. Быны? ?с?н к??елг? ял?ауланыр?а ирек бирм?? м??им. Ш?хс?н ??ем? килг?нд?, ошо э?л?не???р халы? йыр?арын баш?арыу?ан опера?а илтте, ?у?ынан эстрадала ла м?мкинлект?ремде к?р??ттем.— ?е?г? к?п илд?р?? сы?ыш я?ар?а тура килг?н. Унда?ы тамашасылар халы? йыр?арын нисек ?абул ит??— ??р ва?ыт бер ?ы?ы? х?лде и?ем? т?ш?р?м. Азат Айыт?олов мен?н “Буранбай”?ы баш?ар?айны?. Йырлап б?тт?м, ?урай ?а тынды, тик ни??лер тамашасылар ?ул сапмай уй?а батып тик ултыр?ы. Бер а??ан ?р? ба?ып д?рр?? ал?ышлар?а тотонма?ындармы?! Эй, зал г?ж килде инде. “Буранбай”?ы? шул тиклем хисл?ндере?ен ??еге? бел??еге?. ??м?м?н, халы? йыр?арыны? ??р ?ай?ы?ы г?й? йы?ан мен?н тоташ?ан. Сит ил тамашасылары был б?йл?неште а?лай. Концерттан ?у? улар яны?а килеп диск ?орай, бигер?к т? ?урай мен?н ?ы?ы??ыналар.— ?е??е? ?с?н и? ?ур б?хет ним?л??— Б?лки, донъя?а киле?ем д? ??е бер б?хеттер (йылмая). Был ?орау?а аны? ?ына яуап биреп булмай. ?с? булыу, балалары?а на?ы?ды ?л?ше? ?? бит тормошта и? ?ур б?хет. Я?ыра? улым мине ?л?с?й итте. Морат исемле ??йк?мл? ей?нем бар. У?а бишек йырын баш?ар?анда, кеск?й ??е л? нинд?й?ер к?й??р сы?арыр?а маташа. Бала?ды? бала?ын ??й?? — ??е ?ур б?хет. Хал?ым йыр?арын кил??е быуын?а еткер? алыуым да оло ?ыуаныс. ??м?м?н, был тормошто? ??р ми?гелен яратам. Улар?ан мин д?рт-дарман, ил?ам алам. Кем бел?, б?лки, мине? и? ?ур б?хетем алдалыр! Айгиз БАЙМ?Х?М?ТОВ ??г?м?л?ште.